GCC Moodle News

Bee Kind to Yourself

 
Picture of TSUI Genevieve Hin Ha
Bee Kind to Yourself
by TSUI Genevieve Hin Ha - Friday, 23 April 2021, 10:15 AM
 

同學們,

相信大家係學期尾都相當之忙,相當大壓力。

所以我哋SDO都想藉著呢段考試同交功課嘅時間為大家打打氣!

我哋係202室設計咗個壁報板。

提提大家做野還做野, 照顧好自己都一樣咁重要!

有時間可以係蜂巢上面寫上打氣說話,為你嘅同學加加油!


From Counsellor, Gen